fbpx

ІКОНА ЗУСТРІЧ ДІВИ МАРІЇ ТА СВ.ПРАВ. ЄЛИСАВЕТИ

ИКОНА ВСТРЕЧА ДЕВЫ МАРИИ И СВ.ПРАВ. ЕЛИСАВЕТЫ

ІКОНА ЗУСТРІЧ ДІВИ МАРІЇ ТА СВ.ПРАВ. ЄЛИСАВЕТИ

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ

12 квіт­ня / 30 берез­ня ст. стиль (якщо цей день випа­дає на період від суб­о­ти Лаза­ря до Вели­код­ня, — свят­ку­ван­ня пере­но­сить­ся на п’ят­ни­цю Світ­лої седмиці.)

ІСТОРІЯ

Іко­на “ЗУСТРІЧ ДІВИ МАРІЇ ТА СВ.ПРАВ. ЄЛИСАВЕТИ” також відо­ма під назвою “Цілу­ван­ня Маріїне”.

Зустріч Діви Марії та пра­вед­ної Єли­са­ве­ти, яка від­бу­ла­ся через кіль­ка днів піс­ля Бла­го­ві­щен­ня, опи­са­на в Єван­гелії від Луки.

Возві­стив­ши Пре­святій Діві Марії бла­гу звіст­ку зго­ри, що вона обра­на Богом для народ­жен­ня Спа­си­те­ля (Лк. 1, 28–33), Архан­гел Гавриїл від­крив Їй і таєм­ни­цю Бого­вті­лен­ня: “Дух Свя­тий зій­де на Тебе, і сила Все­виш­ньо­го осі­нить Тебе; тому і народ­жу­ване наре­четь­ся Сином Божим: Ось і Єли­са­ве­та, родич­ка Твоя, що вва­жа­лась неплід­ною, і вона зача­ла сина в ста­ро­сті своїй, і їй уже шостий міся­ць. Свя­тий єван­геліст Лука опо­ві­дає далі, що Пре­свя­та Бого­ро­ди­ця, подя­ку­вав­ши Архан­ге­лу Гавриї­лу (“Се, Раба Гос­под­ньо­го; нехай буде Мені за твоїм сло­вом”), поспі­ши­ла “в нагір­ну краї­ну, в місто Іудин”. Тут Пре­свя­та Діва Марія зустріла­ся із пра­вед­ною Єли­са­ве­тою, рід­ною сест­рою своєї матері, якій дово­ди­ла­ся пле­мін­ни­цею. “І ввій­ш­ла в дім Захарії, і віта­ла Єли­са­ве­ту. Коли Єли­са­ве­та почу­ла при­вітан­ня Марії, Єли­са­ве­та напов­ни­лася Свя­тим Духом, і вигук­ну­ла гуч­ним голо­сом, і ска­за­ла: бла­го­сло­вен­на Ти між жін­ка­ми і бла­го­сло­вен­ний Плід чре­ва Тво­го! Таким чином, Єли­за­ве­та ста­ла пер­шою люди­ною, яка про­го­ло­си­ла Бого­ма­тері її майбутнє.

Далі єван­геліст наво­дить хва­леб­ну піс­ню Пре­свя­тої Діви Марії: “Вели­чить душа Моя Гос­по­да…” (Лк. 1, 46–55; “Най­чес­ні­ша” в пра­во­слав­но­му Уставі).
Пре­свя­та Діва Марія пере­бу­ва­ла в домі свя­ще­ни­ка Захарії разом із пра­вед­ною Єли­са­ве­тою три міся­ці, піс­ля чого, коли Єли­са­веті настав час наро­ди­ти, повер­ну­ла­ся до міста Наза­ре­та, до дому Свого.

В 1871 началь­ник Русь­кої Духов­ної Місії в Єру­са­ли­мі архі­манд­рит Антонін (Капу­стін) при­дбав ділян­ку зем­лі в Аїн-Карі­мі, де, за пере­ка­за­ми, сто­яв буди­нок пра­вед­ної Єли­са­ве­ти, який відві­да­ла Пре­свя­та Бого­ро­ди­ця. З бла­го­сло­вен­ня Святі­шо­го Сино­ду Російсь­кої Пра­во­слав­ної Церк­ви тут було зас­но­ва­но жіно­чу Гор­ненсь­ку обитель.

Тіль­ки в цій Гор­ненсь­кій оби­телі від­бу­ваєть­ся свя­то Зустрічі (Цілу­ван­ня) Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці та свя­тої пра­вед­ної Єли­са­ве­ти, — за кло­по­тан­ням архі­манд­ри­та Антоні­на. Ука­зом Сино­ду від 5 серп­ня 1883 року це свят­ку­ван­ня було вста­нов­ле­но 30 берез­ня, якщо цей день не випа­де на період від суб­о­ти Лаза­ря до Вели­код­ня; інак­ше свят­ку­ван­ня пере­но­сить­ся на п’ят­ни­цю Світ­лої седмиці.