fbpx

РАЗОМ БУДУЄМО МОНАСТИР

У нашо­му мона­сти­рі (Ризо­по­ло­жен­чо­му чоло­ві­чо­му мона­сти­рі с. Тома­шів­ка) постій­но буду­ють­ся та при­кра­ша­ють­ся хра­ми та існує особ­ли­ва фор­ма пожерт­ву­ван­ня на їх будівництво —
«Імен­на цеглин­ка».

Кожен із вірою може при­не­сти свою жерт­ву Богу і тим самим взя­ти участь у будів­ниц­тві навіть не одно­го, а кіль­кох хра­мів, адже хра­ми буду­ють­ся по цеглині. Імен­на цеглин­ка – це спе­ціальне сві­доц­тво про пожерт­ву­ван­ня, яке свя­щен­но­на­ча­ло Хра­му, що будуєть­ся, видає тому, хто жерт­вує. Таке свід­чен­ня має загаль­но­прий­ня­тий вигляд і може відріз­ня­ти­ся залеж­но від роз­мі­ру пожерт­ву­ван­ня. Пере­гля­ну­ти зоб­ра­жен­ня Імен­них цеглинок.

Як пишуть Святі отці: Храм це небо на землі.

У хра­мі таєм­ни­че і незба­г­нен­но пере­бу­ває Сам Гос­подь і де неви­ди­мо слу­жать сили Небес­ні. Під час Боже­ствен­ної літур­гії у таїн­стві Євха­ри­стії беруть участь зем­на Церк­ва – в особі свя­щен­но­слу­жи­телів і віру­ю­чих – і Небес­на Церк­ва, що сим­волі­зуєть­ся моща­ми свя­тих, які обо­в’яз­ко­во є у кож­но­му хра­мі. Таким чином, у хра­мі поєд­нуєть­ся небес­ний, неви­ди­мий, духов­ний світ і світ види­мий, речо­вий, зем­ний. Храм – це дім Божий.

У самій молитві на освя­чен­ня хра­му гово­рить­ся, що тим, хто збу­ду­вав храм, про­ща­ють­ся грі­хи. І як гово­рить бла­го­че­сти­вий пере­каз: «Хто шанує і будує храм муче­ни­ко­ві — має його своїм охо­рон­цем, захис­ни­ком і постій­ним хода­таєм перед Богом». Ось чому так важ­ли­во жерт­ву­ва­ти на будів­ниц­тво Хра­мів, тим самим цією доб­рою спра­вою ви при­дбає­те собі друзів, щоб вони прий­ня­ли нас у віч­ні (небес­ні) обителі.

Жерт­ва на будів­ниц­тво хра­му прий­маєть­ся як мило­сти­ня, яка сама по собі є рятів­ною. «Милість зве­ли­чуєть­ся над судом», так про мило­сти­ню пише апо­стол Іаків [Іак. 2:13].

На кож­ній Боже­ствен­ній Літур­гії під­но­ся­ть­ся молит­ви про твор­ців і бла­го­укра­си­телів хра­му, в яко­му вона звер­шуєть­ся, і ці молит­ви під­но­си­ти­му­ть­ся до Божо­го Пре­сто­лу стіль­ки, скіль­ки сто­я­ти­ме такий Храм.

Жерт­ву­ю­чи на будів­ниц­тво Хра­му, ви вка­зує­те ім’я люди­ни, за яку при­но­сить­ся жерт­ва, воно запи­суєть­ся в цер­ков­ну кни­гу, «Імен­на цеглин­ка», як спе­ціальне сві­доц­тво про пожерт­ву, нами випи­суєть­ся, над­си­лаєть­ся поштою і зали­шаєть­ся у вас. Мож­на вка­за­ти, як своє ім’я, так і ім’я когось зі своїх близь­ких чи знай­о­мих, і не тіль­ки за здо­ро­в’я, а й за упо­кій тих, кого вже немає з нами тут.

За цер­ков­ною тра­ди­цією імен­на цеглин­ка є гар­ним пода­рун­ком пра­во­слав­но­му хри­сти­я­ни­ну, їх дару­ють один одно­му з наго­ди дня анге­ла, у день народ­жен­ня або з іншої наго­ди. Прий­ня­то при­но­си­ти жерт­ви про помер­лих у їх пам’ят­ні дні або в день, коли люди­на відій­ш­ла до Господа.

Пожерт­ву­ван­ня на будів­ниц­тво Хра­му об’єд­нує в собі кіль­ка духов­них благ, а саме, перш за все це жерт­ва і мило­сти­ня, яка при­но­сить­ся Богу, одно­час­но це і молит­ва, що під­но­сить­ся в Хра­мі про жерт­во­дав­ця, і добра спра­ва, на здійс­нен­ня якої ми покли­кані за жит­тя і яка є про­явом нашої любо­ві. Пожерт­ву­вав­ши на будів­ниц­тво Хра­му, ви дає­те жерт­ву на доб­ру спра­ву, «.. щоб таким чином зро­би­ти її засо­бом для при­дбан­ня собі Цар­ства Небес­но­го. Адже багат­ство все одно ми так чи інак­ше втра­ти­мо, з собою його на той світ не візь­ме­мо, а доб­рі спра­ви, зроб­лені за допо­мо­гою пожерт­ви, завжди зали­шать­ся з нами і послу­жать до нашо­го виправ­дан­ня на Страш­но­му Суді Божо­му». (архіє­пис­коп Авер­кій (Тау­шев).

Як зро­би­ти пожерт­ву і при­дба­ти імен­ну цеглинку?

Реко­мен­до­ва­на сума пожерт­ву­ван­ня за одне ім’я — 50 грн. Ви має­те мож­ливість пожерт­ву­ва­ти, як на одну цеглин­ку, так і на кіль­ка одра­зу, у тому числі і на будів­ниц­тво різ­них хра­мів. Також Ви може­те здійс­ни­ти індиві­ду­аль­ну пожерт­ву на будь-яку суму, у цьо­му випад­ку Вам буде надісла­но від­по­від­ну кіль­кість цегли­нок на ті іме­на і в тій кіль­ко­сті, що була вказана.

Пожерт­ву­ван­ня вно­сить­ся на бан­ківсь­кий раху­нок мона­сти­ря за таки­ми рекві­зи­та­ми: ЄДРПОУ 21496057, РЕЛIГIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ КИЇВСЬКИЙ СВЯТО-ВВЕДЕНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ, р/р UA103807750000026003056155574, МФО 380775, КБ “При­ват­банк” або на кор­по­ра­тив­ну бан­ківсь­ку карт­ку Приватбанка.

Номер кар­ти При­ват: 5169 3305 2179 7487.

У при­зна­чен­ні пла­те­жу про­си­мо Вас вка­зу­ва­ти: “Пожерт­ву­ван­ня за тре­би”. Попе­ред­ньо про­си­мо Вас зв’я­за­ти­ся з нами за кон­такт­ним теле­фо­ном мона­сти­ря +380 66 246 1775 (мона­хи­ня Пела­гея) та уточ­ни­ти пра­виль­ність напи­сан­ня (цер­ков­но­го) імені жерт­во­дав­ця та спо­сіб від­прав­лен­ня імен­ної цеглин­ки. При пошто­во­му над­си­лан­ні Укр­по­штою про­си­мо Вас ще допла­ти­ти 10 гри­вень за пошто­ве звернення.

Також піс­ля пожерт­ву­ван­ня, Ви може­те запов­ни­ти на сай­ті фор­му (ниж­че на цій сторін­ці) та надісла­ти її нам. Імен­на цеглин­ка на ваше ім’я буде від­прав­ле­на мона­сти­рем за вка­за­ною вами адре­сою поштою піс­ля оплати.

ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ ЦЕГЛИНОК

  1. Дані про тих, за кого здійснюється пожертвування, чиї імена будуть вписані в іменні цеглинки: 

  Ви може­те дода­ти цегли­ну­ку на будів­ниц­тво ще одно­го хра­му або ще одне ім’я:
  ДОДАТИ

  2. Вкажіть, яким способом Ви хочете отримати іменну цеглинку: 

  3. Дані про здійснену пожертву: 

  4. Контактні дані: 

  *Зображення іменних цеглинок: 

  Цеглин­ка на будів­ниц­тво хра­му на честь Свя­то­го муче­ни­ка Севастіана

  Цеглин­ка на будів­ниц­тво хра­му на честь Свя­то­го Свя­щен­но­му­че­ни­ка Єрмогена

  Цеглин­ка на будів­ниц­тво хра­му-кап­ли­ці Хре­ста Гос­под­ньо­го (ГОЛГОФА)

  Цеглин­ка на будів­ниц­тво хра­му Вос­кресін­ня Христового

  Цеглин­ка на бла­го­устрій хра­му Успін­ня Божої Матері

  Цеглин­ка на будів­ниц­тво кап­лич­ки Вос­крес­ло­го Лазаря

  Цеглин­ка на оздоб­лен­ня хра­му на части­ну Пр. Алексія і Св. мч. Воніфатія

  Цеглин­ка на виго­тов­лен­ня гроб­ни­ці Свя­тої Ніни

  Цеглин­ка на будів­ниц­тво хра­му на честь Свя­тої муче­ни­ці Цецилії

  Цеглин­ка на виго­тов­лен­ня мар­му­ро­во­го пре­сто­лу в хра­мі Св. вмч. Євстра­фія Плакіди

  Цеглин­ка на бла­го­устрій хра­му Стра­стей Христових

  Цеглин­ка на будів­ниц­тво кап­ли­ці Нагір­ної Проповіді

  Цеглин­ка на бла­го­устрій Казансь­кої іко­ни Божої Матері

  Цеглин­ка на виго­тов­лен­ня гроб­ни­ці Св. Лаза­ря Чотириденного

  Цеглин­ка на вла­шту­ван­ня різь­б­ле­ної стелі в храмі

  Цеглин­ка на виго­тов­лен­ня раки Свя­ти­те­ля Мико­лая, Мир Лікійсь­ких чудотворця