fbpx

ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР НА ЧЕСТЬ ПОЛОЖЕННЯ РИЗИ БОЖОЇ МАТЕРІ У ВЛАХЕРНІ. С. ТОМАШІВКА (РИЗОПОЛОЖЕНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР)

Мона­стир був ство­ре­ний, як скит Свя­то-Вве­денсь­ко­го мона­сти­ря, 22 листо­па­да 2000 року рішен­ням Сино­ду ЦПЦ за іні­ціа­ти­ви Архіє­пис­ко­па фастівсь­ко­го Даміа­на. Мона­стир та Київсь­ка оби­тель духов­но неро­зри­вні, їх пов’язує спіль­ність тра­ди­цій, шану­ван­ня Божої Матері та хри­сти­янсь­ких Святих. 

Мона­стир розта­шо­ва­ний у мальов­ни­чо­му куточ­ку на пагор­бі над річ­кою Ірпінь біля села Тома­шів­ка Фастівсь­ко­го рай­о­ну на міс­ці колиш­ньої сади­би пана Хає­ць­ко­го. З часу засну­ван­ня мона­сти­ря на його тери­торії було зве­де­но спо­ру­ди, які викли­ка­ють подив і захоплен­ня і зво­дять розум до духов­ної бать­ків­щи­ни всіх хри­сти­ян. У мона­сти­рі від­тво­ре­но най­біль­ші хри­сти­янсь­кі свя­тині Свя­тої Зем­лі: храм Гро­бу Гос­под­ньо­го, Гроб­ни­ця Божої Матері в Геф­си­манії та інші свя­тині. Ці справж­ні скар­би нага­ду­ють нам про події Єван­гельсь­кої історії, про пам’ятні міс­ця, пов’язані з іме­на­ми спа­си­те­ля і його Пре­чи­стої Матері, хри­сти­янсь­ких свя­тих, які про­сла­ви­ли свої­ми подви­га­ми свя­ту та нашу зем­лю. Вла­ди­ка Даміан реалі­зу­вав свою мрію ство­ри­ти про­сто­ро­вий образ свя­тої зем­лі. Мона­стир є унікаль­ним пра­во­слав­ним музеєм про­сто неба.

ВІДЕОЕКСКУРСІЇ ПО НАШОМУ МОНАСТИРЮ

РАЗОМ З ВАМИ БУДУЄМО МОНАСТИР

«Якщо на вашу долю випа­ла честь буду­ва­ти дім Божий, прий­міть це як вели­кий дар Твор­ця, бо дес­ни­ця Гос­под­ня сто­суєть­ся того, хто будує хра­ми, і бага­то гріхів про­стить Гос­подь тому». Іоанн Кронштадтський.

У нашо­му мона­сти­рі постій­но буду­ють­ся та при­кра­ша­ють­ся хра­ми та існує особ­ли­ва фор­ма пожерт­ву­ван­ня на їх будів­ниц­тво — «Імен­на цегли­на», вар­тістю 50 грн.
Кожен із вірою може при­не­сти свою жерт­ву Бого­ві і тим самим взя­ти участь у будів­ниц­тві навіть не одно­го, а кіль­кох хра­мів, адже хра­ми буду­ють­ся по цеглині.
У самій молитві на освя­чен­ня хра­му гово­рить­ся, що тим, хто збу­ду­вав храм, про­ща­ють­ся гріхи.
І як голо­сить бла­го­че­сти­ве пере­дан­ня свя­тих отців: «Шану­ю­чий і буду­ю­чий храм муче­ни­ку має його своїм хра­ни­те­лем, захис­ни­ком і постій­ним кло­піт­ни­ком перед Богом».
На кож­ній Боже­ствен­ній Літур­гії під­но­ся­ть­ся молит­ви за твор­ців і бла­го­укра­си­телів хра­му, в яко­му вона від­бу­ваєть­ся, і ці молит­ви під­но­си­ти­му­ть­ся до Божо­го Пре­сто­лу стіль­ки, скіль­ки сто­я­ти­ме такий Храм.

ТРАДИЦІЙНА ЩОРІЧНА ХРИСНА ХОДА З ІКОНОЮ БОЖОЮ МАТЕРІ «ПРИЗРИ НА СМИРЕННЯ»

НОВИНИ МОНАСТИРЯ

13.10.2023

При­бут­тя спис­ку все­світ­ньо відо­мої шано­ва­ної хри­сти­янсь­кої свя­тині — Єру­са­лимсь­кої Пла­ща­ни­ці Пре­свя­тої Богородиці

деталь­ні­ше
13.10.2023

Постриг у рясо­фор рабу Божу Любов з ім’ям іно­ки­ня Лавра

деталь­ні­ше
13.10.2023

Вітає­мо з 60-річ­чям насто­я­те­ля Київсь­кої Свя­то-Вве­денсь­кої оби­телі висо­ко­прео­свя­щен­ні­шо­го Вла­ди­ку Даміана

деталь­ні­ше
13.10.2023

Спро­сту­ван­ня інфор­ма­ції про ніби­то масо­ві випад­ки зара­жен­ня коро­навірус­ною інфек­цією COVID-19 серед жителів села Томашівка

деталь­ні­ше
13.10.2023

Все­нічне бдін­ня напе­ре­до­дні дня свят­ку­ван­ня Різ­два Пре­свя­тої Богородиці

деталь­ні­ше
13.10.2023

Все­нічне бдін­ня напе­ре­до­дні дня пам’яті Свя­тої Вели­ко­му­че­ни­ці Варвари

деталь­ні­ше

СВЯТА РИЗОПОЛОЖЕНСЬКОГО МОНАСТИРЯ

21 верес­ня — Різ­дво Пресвятої
Богородиці
22 верес­ня — Пра­вед­них Бого­оте­ць Іоаки­ма та Анни
19 жовтня — Апо­сто­ла Фоми (покро­ви­те­ля села)
29 жовтня — мч. Лон­гі­на Сотника
4 листо­па­да та 21 лип­ня – Іко­ни Божої Матері «Казансь­ка»
18 листо­па­да — свт. Іони архієп. Новгородського
21 листо­па­да — Собор Архістра­ти­га Михаї­ла та ін. Небес­них Сил безтілесних
22 листо­па­да — Іко­ни Божої Матері «Ско­ро­по­слуш­ни­ця»
17 груд­ня — вмчц. Варвари
19 груд­ня та 22 трав­ня – свт. Мико­ли Чудотворця
4 січ­ня — вмчц. Ана­стасії Узорішительки
18 люто­го — Іко­ни Божої Матері «Стяг­нен­ня загиблих»

СТАТТІ