fbpx

ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ СИМЕОНОВЕ ПРОРЕЧЕННЯ

ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ СИМЕОНОВЕ ПРОРЕЧЕННЯ

ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ СИМЕОНОВЕ ПРОРЕЧЕННЯ

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ

16 люто­го (3 люто­го ст. стиль)

ІСТОРІЯ

Як роз­по­ві­дає свя­тий єван­геліст Лука, пра­вед­но­му стар­цеві Симео­ну Бого­при­ім­цеві «…було перед­ба­че­но Духом Свя­тим, що він не поба­чить смер­ті, доки не поба­чить Хри­ста Гос­под­ньо­го» (Лк.2:26). І коли бать­ки на соро­ко­вий день піс­ля народ­жен­ня Немо­в­ля при­нес­ли Його до хра­му, прий­шов туди і Симе­он, взяв Немо­в­ля на руки (звід­си і з’яви­ла­ся наз­ва «Бого­при­і­ме­ць») і про­мо­вив зна­ме­ни­ті сло­ва, яки­ми з того часу завер­шуєть­ся кож­на служ­ба вечір­ні і відо­мі як Молит­ва свя­то­го Симео­на Бого­при­ім­ця: «Нині від­пус­каєш раба Тво­го, Вла­ди­ко, за гла­го­лом Твоїм, з миром…» (Лк.2:29) Потім він бла­го­сло­вив свя­то­го Йоси­фа і Пре­чи­сту Матір Спа­си­те­ля і звер­нув­ся до Марії з тим самим Симео­но­вим прорі­кан­ням: «Ось, лежить Цей на падін­ня і на повстан­ня багатьох в Ізраїлі і в пред­мет супере­чок, — і Тобі Самій зброя прой­де душу, — щоб від­кри­ли­ся дум­ки багатьох сер­де­ць» (Лк.2:34–35). Подіб­но до того, як Хри­ста про­ни­за­ють цвя­ха­ми і копієм, так і душу Пре­чи­стої Діви вра­зить якась «зброя» печалі та сер­це­во­го болю, коли поба­чить Вона страж­дан­ня Сина Сво­го; піс­ля ж від­кри­ють­ся при­хо­вані дум­ки людей, які мають зро­би­ти вибір: з Хри­стом вони чи про­ти Нього.
Про­роц­тво Симео­на, як одне з най­більш емо­цій­но наси­че­них перед­ба­чень, сюжет­но і за змі­стом знай­шло своє вира­жен­ня в цілій гале­реї ікон: з різ­ни­ми назва­ми та леген­да­ми, різ­ни­ми дата­ми їх про­слав­лен­ня та різ­ни­ми історія­ми їхньо­го поход­жен­ня, але всі вони пока­зу­ють вико­нан­ня перед­ба­чу­ва­но­го Симео­ном: зброя прой­де душу” (Лк. 2, 35).
Бага­то образів на сюжет слів свя­то­го Симео­на настіль­ки схо­жі, що їх часто плу­та­ють, нази­ва­ю­чи одну й ту саму іко­ну різ­ни­ми іме­на­ми: то «Семи­стрель­ною», то «Пом’як­шен­ням злих сер­де­ць», то «Симо­но­вим про­роц­твом», не розріз­ня­ю­чи тон­ко­щів іконографії.
На сюжет про­роцтва Симео­на існує і іко­на, де Бого­ро­ди­ця зоб­ра­же­на з одним мечем, що про­ни­зує сер­це. Її ще нази­ва­ють “Василь­ківсь­ка”.
Ска­зан­ня про іко­ну гово­рить, що одно­го разу слі­пий Василь був кину­тий у лісі своєю доч­кою. Заблу­кав­ши, він ліг і заснув. У тон­ко­му сні з’яви­ла­ся йому Бого­ро­ди­ця, що нака­за­ла роз­ко­па­ти між листя, на яко­му він лежить, ямку. У ньо­му він знай­де воду. Бого­ро­ди­ця нака­за­ла Васи­леві обми­ти цією водою очі, і він про­зріє. Василь так і вчи­нив. І відра­зу про­зрів. Про­зрів­ши, він поба­чив у кущах іко­ну з тим самим обра­зом Пре­чи­стої, в яко­му Вона з’яви­ла­ся йому уві сні. З того часу він слу­жив Бого­ро­ди­ці до кін­ця днів своїх: на міс­ці дже­ре­ла він вико­пав коло­дязь, поста­вив над ним намет, а піз­ні­ше на міс­ці зна­ход­жен­ня іко­ни збу­ду­вав дерев’я­ну церк­ву під назвою «Свя­та вода».
На образі іко­ни, явле­ної Васи­лю, зоб­ра­же­ний був один меч, встром­ле­ний у сер­це Бого­ро­ди­ці, чим іко­на і відріз­няєть­ся від “Семи­стрель­ної” та “Пом’як­шен­ня злих сер­де­ць”, на яких сер­це Божої Матері про­ни­зу­ють сім мечів.
Всі віру­ю­чі, які звер­та­ють­ся до цих чудо­твор­них ікон з вірою та молит­вою, від­чу­ва­ють, що з пом’як­шен­ням сер­ця полег­шу­ють­ся душев­ні та тілес­ні страж­дан­ня, вони усві­дом­лю­ють, що коли молять­ся перед цими обра­за­ми за воро­гів своїх, тоді зни­ка­ють їхні воро­жі почут­тя, посту­па­ю­чись міс­цем доб­ро­ті та милосердю.