fbpx

Ікона Божої Матері Грузинська

Ікона Божої Матері Грузинська

Ікона Божої Матері Грузинська

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ

04 верес­ня (22 серп­ня ст. ст.)

ІСТОРІЯ

Коли в 1622 році персь­кий шах Аббас під­ко­рив Грузію, бага­то хри­сти­янсь­ких свя­тинь були викра­дені, від­ве­зені в Пер­сію і про­дані російсь­ким куп­цям, що зна­хо­ди­ли­ся на той час у цій країні. Так Гру­зинсь­ка іко­на Божої Матері, при­кра­ше­на сріб­лом і золо­том, потра­пи­ла до куп­ця Сте­фа­на, який збері­гав її з гли­бо­ким шану­ван­ням і бла­го­го­він­ням. В цей же час у Яро­слав­лі купе­ць Геор­гій Лит­кін, у тор­го­вель­них спра­вах яко­го Сте­фан був у Пер­сії, отри­мав уві сні одкро­вен­ня про свя­ти­ню, при­дба­ну Сте­фа­ном, і наказ відісла­ти її до Чор­но­горсь­ко­го мона­сти­ря Архан­гельсь­кої єпар­хії, зас­но­ва­но­го в 1603 році. Коли в 1629 Сте­фан повер­нув­ся на Бать­ків­щи­ну і пока­зав іко­ну Геор­гію Лит­ки­ну, той зга­дав про своє бачен­ня і від­пра­ви­вся в Двінсь­кі межі в Чор­но­горсь­ку оби­тель (назва­на вона так тому, що була побу­до­ва­на на гори­сто­му і похму­ро­му міс­ці, що здав­на іме­ну­вав­ся Чор­ною горою; зго­дом оби­тель була перей­ме­но­ва­на на Крас­но­горсь­ку). Там іко­на й усла­ви­ла­ся чудо­тво­рен­ня­ми. У 1654 році під час моро­вої вираз­ки іко­на була при­не­се­на в Моск­ву, і ті, що моли­ли­ся перед нею, уни­ка­ли смер­то­нос­ної виразки.

Нині іко­на пере­бу­ває у хра­мі Живо­на­чаль­ної Трій­ці у Нікіт­ни­ках м. Моск­ви. Без­ліч спис­ків з Гру­зинсь­кої іко­ни Божої Матері, що збері­га­ли­ся і збері­га­ли­ся рані­ше в багатьох хра­мах Моск­ви, хра­мі свя­ти­те­ля Мар­ті­на Спо­від­ни­ка (Воз­несін­ня Гос­под­ньо­го) в Олексіївсь­кій новій сло­боді, Раїф­сь­кій Бого­ро­дич­ній гро­мадсь­кій пустелі Казансь­кої єпар­хії, зруй­но­ва­но­му в 193 р. Санкт-Петер­бурзі (при обій­сті Крас­но­горсь­ко­го Бого­ро­ди­ць­ко­го чоло­ві­чо­го мона­сти­ря Архан­гельсь­кої єпар­хії), свід­чать про її гли­бо­ке шанування.

У 1658 році з бла­го­сло­вен­ня Патріар­ха Ніко­на було вста­нов­ле­но щорічне свят­ку­ван­ня Гру­зинсь­кої іко­ни Божої Матері. Служ­ба була скла­де­на в 1698 догля­да­чем Мос­ковсь­кої дру­кар­ні Фео­до­ром Полікарповим.